Traditional

寄盧協律

滿卷玲瓏實碎金,展開無不稱人心。
曉眉歌得白居易,貌卓{兩字左均加兀}盧郎更敢尋。

Simplified

寄卢协律

满卷玲珑实碎金,展开无不称人心。
晓眉歌得白居易,貌卓{两字左均加兀}卢郎更敢寻。

Pronunciation

jì lú xié lǜ

mǎn juàn líng lóng shí suì jīn , zhǎn kāi wú bù chēng rén xīn 。
xiǎo méi gē dé bái jū yì , mào zhuó { liǎng zì zuǒ jūn jiā wù } lú láng gēng gǎn xún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.