Traditional

寄盧少卿

老誨心不亂,莊誡形太勞。
生命既能保,死籍亦可逃。
嘉肴與旨酒,信是腐腸膏。
艷聲與麗色,真為伐性刀。
補養在積功,如裘集眾毛。
將欲致千裏,可得差一毫。
[心不亂,形太勞至差一毫,皆出老,莊及諸道書,仙方,禁誡。
]顏回何為者,簞瓢才自給。
肥醲不到口,年不登三十。
張蒼何為者,染愛浩無際。
妾媵填後房,竟壽百余歲。
蒼壽有何德?
回夭有何辜?
誰謂具聖體,不如肥瓠軀?
遂使世俗心,多疑仙道書。
寄問盧先生,此理當何如?

Simplified

寄卢少卿

老诲心不乱,庄诫形太劳。
生命既能保,死籍亦可逃。
嘉肴与旨酒,信是腐肠膏。
艳声与丽色,真为伐性刀。
补养在积功,如裘集众毛。
将欲致千里,可得差一毫。
[心不乱,形太劳至差一毫,皆出老,庄及诸道书,仙方,禁诫。
]颜回何为者,箪瓢才自给。
肥醲不到口,年不登三十。
张苍何为者,染爱浩无际。
妾媵填后房,竟寿百余岁。
苍寿有何德?
回夭有何辜?
谁谓具圣体,不如肥瓠躯?
遂使世俗心,多疑仙道书。
寄问卢先生,此理当何如?

Pronunciation

jì lú shǎo qīng

lǎo huì xīn bù luàn , zhuāng jiè xíng tài láo 。
shēng mìng jì néng bǎo , sǐ jí yì kě táo 。
jiā yáo yǔ zhǐ jiǔ , xìn shì fǔ cháng gāo 。
yàn shēng yǔ lì sè , zhēn wéi fá xìng dāo 。
bǔ yǎng zài jī gōng , rú qiú jí zhòng máo 。
jiāng yù zhì qiān lǐ , kě dé chà yī háo 。
[ xīn bù luàn , xíng tài láo zhì chà yī háo , jiē chū lǎo , zhuāng jí zhū dào shū , xiān fāng , jīn jiè 。
] yán huí hé wéi zhě , dān piáo cái zì gěi 。
féi nóng bù dào kǒu , nián bù dēng sān shí 。
zhāng cāng hé wéi zhě , rǎn ài hào wú jì 。
qiè yìng tián hòu fáng , jìng shòu bǎi yú suì 。
cāng shòu yǒu hé dé ?
huí yāo yǒu hé gū ?
shuí wèi jù shèng tǐ , bù rú féi hù qū ?
suì shǐ shì sú xīn , duō yí xiān dào shū 。
jì wèn lú xiān shēng , cǐ lǐ dāng hé rú ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.