Traditional

寄同病者

三十生二毛,早衰為沈屙。
四十官七品,拙宦非由他。
年顏日枯槁,時命日蹉跎。
豈獨我如此,聖賢無奈何。
回觀親舊中,舉目尤可嗟。
或有終老者,沈賤如泥沙。
或有始壯者,飄忽如風花。
窮餓與夭促,不如我者多。
以此反自慰,常得心平和。
寄言同病者,回嘆且為歌。

Simplified

寄同病者

三十生二毛,早衰为沉疴。
四十官七品,拙宦非由他。
年颜日枯槁,时命日蹉跎。
岂独我如此,圣贤无奈何。
回观亲旧中,举目尤可嗟。
或有终老者,沉贱如泥沙。
或有始壮者,飘忽如风花。
穷饿与夭促,不如我者多。
以此反自慰,常得心平和。
寄言同病者,回叹且为歌。

Pronunciation

jì tóng bìng zhě

sān shí shēng èr máo , zǎo shuāi wéi chén kē 。
sì shí guān qī pǐn , zhuō huàn fēi yóu tā 。
nián yán rì kū gǎo , shí mìng rì cuō tuó 。
qǐ dú wǒ rú cǐ , shèng xián wú nài hé 。
huí guān qīn jiù zhōng , jǔ mù yóu kě jiē 。
huò yǒu zhōng lǎo zhě , chén jiàn rú ní shā 。
huò yǒu shǐ zhuàng zhě , piāo hū rú fēng huā 。
qióng è yǔ yāo cù , bù rú wǒ zhě duō 。
yǐ cǐ fǎn zì wèi , cháng dé xīn píng hé 。
jì yán tóng bìng zhě , huí tàn qiě wéi gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.