Traditional

寄天臺司馬道士

世上求真客,天臺去不還。
傳聞有仙要,夢寐在茲山。
朱闕青霞斷,瑤堂紫月閑。
何時枉飛鶴,笙吹接人間。

Simplified

寄天台司马道士

世上求真客,天台去不还。
传闻有仙要,梦寐在兹山。
朱阙青霞断,瑶堂紫月闲。
何时枉飞鹤,笙吹接人间。

Pronunciation

jì tiān tái sī mǎ dào shì

shì shàng qiú zhēn kè , tiān tái qù bù huán 。
chuán wén yǒu xiān yào , mèng mèi zài zī shān 。
zhū què qīng xiá duàn , yáo táng zǐ yuè xián 。
hé shí wǎng fēi hè , shēng chuī jiē rén jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.