Traditional

寄太原李相公

聞道北都今一變,政和軍樂萬人安。
綺羅二八圍賓榻,組練三千夾將壇。
蟬鬢應誇丞相少,貂裘不覺太原寒。
世間大有虛榮貴,百歲無君一日歡。

Simplified

寄太原李相公

闻道北都今一变,政和军乐万人安。
绮罗二八围宾榻,组练三千夹将坛。
蝉鬓应夸丞相少,貂裘不觉太原寒。
世间大有虚荣贵,百岁无君一日欢。

Pronunciation

jì tài yuán lǐ xiāng gōng

wén dào běi dū jīn yī biàn , zhèng hé jūn lè wàn rén ān 。
qǐ luó èr bā wéi bīn tà , zǔ liàn sān qiān jiā jiāng tán 。
chán bìn yīng kuā chéng xiāng shǎo , diāo qiú bù jué tài yuán hán 。
shì jiān dà yǒu xū róng guì , bǎi suì wú jūn yī rì huān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.