Traditional

寄子虡

人生恨無年,我老已爛熟。
退耕鏡湖上,風雨有茅屋。
事君闕補報,得此不啻足。
余年尚幾何,嫋嫋風中燭。
大兒戍塞垣,馳馬佩矢箙,去家千余裏,辛苦就微祿。
書來續三紙,語悲不忍讀。
遹弟在我傍,亦復淚溢目。
門戶嗟日衰,持守賴家督。
雪雲暗淮天,念汝方露宿。

Simplified

寄子虡

人生恨无年,我老已烂熟。
退耕镜湖上,风雨有茅屋。
事君阙补报,得此不啻足。
余年尚几何,嫋嫋风中烛。
大儿戍塞垣,驰马佩矢箙,去家千余里,辛苦就微禄。
书来续三纸,语悲不忍读。
遹弟在我傍,亦复泪溢目。
门户嗟日衰,持守赖家督。
雪云暗淮天,念汝方露宿。

Pronunciation

jì zǐ jù

rén shēng hèn wú nián , wǒ lǎo yǐ làn shú 。
tuì gēng jìng hú shàng , fēng yǔ yǒu máo wū 。
shì jūn què bǔ bào , dé cǐ bù chì zú 。
yú nián shàng jī hé , niǎo niǎo fēng zhōng zhú 。
dà ér shù sāi yuán , chí mǎ pèi shǐ fú , qù jiā qiān yú lǐ , xīn kǔ jiù wēi lù 。
shū lái xù sān zhǐ , yǔ bēi bù rěn dú 。
yù dì zài wǒ bàng , yì fù lèi yì mù 。
mén hù jiē rì shuāi , chí shǒu lài jiā dū 。
xuě yún àn huái tiān , niàn rǔ fāng lù sù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.