Traditional

寄山僧 時年五十。

眼看過半百,早晚掃巖扉。
白首誰留住,青山自不歸。
百千萬劫障,四十九年非。
會擬抽身去,當風抖擻衣。

Simplified

寄山僧 时年五十。

眼看过半百,早晚扫岩扉。
白首谁留住,青山自不归。
百千万劫障,四十九年非。
会拟抽身去,当风抖擞衣。

Pronunciation

jì shān sēng shí nián wǔ shí 。

yǎn kàn guò bàn bǎi , zǎo wǎn sǎo yán fēi 。
bái shǒu shuí liú zhù , qīng shān zì bù guī 。
bǎi qiān wàn jié zhàng , sì shí jiǔ nián fēi 。
huì nǐ chōu shēn qù , dāng fēng dǒu sòu yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.