Traditional

寄崔少監

微微西風生,稍稍東方明。
入秋神骨爽,琴曉絲桐清。
彈為古宮調,玉水寒泠泠。
自覺弦指下,不是尋常聲。
須臾群動息,掩琴坐空庭。
直至日出後,猶得心和平。
惜哉意未已,不使崔君聽。

Simplified

寄崔少监

微微西风生,稍稍东方明。
入秋神骨爽,琴晓丝桐清。
弹为古宫调,玉水寒泠泠。
自觉弦指下,不是寻常声。
须臾群动息,掩琴坐空庭。
直至日出后,犹得心和平。
惜哉意未已,不使崔君听。

Pronunciation

jì cuī shǎo jiān

wēi wēi xī fēng shēng , shāo shāo dōng fāng míng 。
rù qiū shén gǔ shuǎng , qín xiǎo sī tóng qīng 。
dàn wéi gǔ gōng diào , yù shuǐ hán líng líng 。
zì jué xián zhǐ xià , bù shì xún cháng shēng 。
xū yú qún dòng xī , yǎn qín zuò kōng tíng 。
zhí zhì rì chū hòu , yóu dé xīn hé píng 。
xī zāi yì wèi yǐ , bù shǐ cuī jūn tīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.