Traditional

寄微之

帝城行樂日紛紛,天畔窮愁我與君。
秦女笑歌春不見,巴猿啼哭夜常聞。
何處琵琶弦似語?
誰家卨墮髻如雲?
人生多少歡娛事,那獨千分無一分。

Simplified

寄微之

帝城行乐日纷纷,天畔穷愁我与君。
秦女笑歌春不见,巴猿啼哭夜常闻。
何处琵琶弦似语?
谁家卨堕髻如云?
人生多少欢娱事,那独千分无一分。

Pronunciation

jì wēi zhī

dì chéng xíng lè rì fēn fēn , tiān pàn qióng chóu wǒ yǔ jūn 。
qín nǚ xiào gē chūn bù jiàn , bā yuán tí kū yè cháng wén 。
hé chǔ pí pá xián sì yǔ ?
shuí jiā xiè duò jì rú yún ?
rén shēng duō shǎo huān yú shì , nà dú qiān fēn wú yī fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.