Traditional

寄微之三首

江州望通州,天涯與地末。
有山萬丈高,有水千裏闊。
間之以雲霧,飛鳥不可越。
誰知千古險,為我二人設。
通州君初到,郁郁愁如結。
江州我方去,迢迢行未歇。
道路日乖隔,音信日斷絕。
因風欲寄語,地遠聲不徹。
生當復相逢,死當從此別。
君遊襄陽日,我在長安住。
今君在通州,我過襄陽去。
襄陽九裏郭,樓堞連雲樹。
顧此稍依依,是君舊遊處。
蒼茫蒹葭水,中有潯陽路。
此去更相思,江西少親故。
去國日已遠,喜逢物似人。
如何含此意,江上坐思君。
有如河嶽氣,相合方氛氳。
狂風吹中絕,兩處成孤雲。
風回終有時,雲合豈無因?
努力各自愛,窮通我爾身。

Simplified

寄微之三首

江州望通州,天涯与地末。
有山万丈高,有水千里阔。
间之以云雾,飞鸟不可越。
谁知千古险,为我二人设。
通州君初到,郁郁愁如结。
江州我方去,迢迢行未歇。
道路日乖隔,音信日断绝。
因风欲寄语,地远声不彻。
生当复相逢,死当从此别。
君游襄阳日,我在长安住。
今君在通州,我过襄阳去。
襄阳九里郭,楼堞连云树。
顾此稍依依,是君旧游处。
苍茫蒹葭水,中有浔阳路。
此去更相思,江西少亲故。
去国日已远,喜逢物似人。
如何含此意,江上坐思君。
有如河岳气,相合方氛氲。
狂风吹中绝,两处成孤云。
风回终有时,云合岂无因?
努力各自爱,穷通我尔身。

Pronunciation

jì wēi zhī sān shǒu

jiāng zhōu wàng tōng zhōu , tiān yá yǔ dì mò 。
yǒu shān wàn zhàng gāo , yǒu shuǐ qiān lǐ kuò 。
jiān zhī yǐ yún wù , fēi niǎo bù kě yuè 。
shuí zhī qiān gǔ xiǎn , wéi wǒ èr rén shè 。
tōng zhōu jūn chū dào , yù yù chóu rú jié 。
jiāng zhōu wǒ fāng qù , tiáo tiáo xíng wèi xiē 。
dào lù rì guāi gé , yīn xìn rì duàn jué 。
yīn fēng yù jì yǔ , dì yuǎn shēng bù chè 。
shēng dāng fù xiāng féng , sǐ dāng cóng cǐ bié 。
jūn yóu xiāng yáng rì , wǒ zài cháng ān zhù 。
jīn jūn zài tōng zhōu , wǒ guò xiāng yáng qù 。
xiāng yáng jiǔ lǐ guō , lóu dié lián yún shù 。
gù cǐ shāo yī yī , shì jūn jiù yóu chǔ 。
cāng máng jiān jiā shuǐ , zhōng yǒu xún yáng lù 。
cǐ qù gēng xiāng sī , jiāng xī shǎo qīn gù 。
qù guó rì yǐ yuǎn , xǐ féng wù sì rén 。
rú hé hán cǐ yì , jiāng shàng zuò sī jūn 。
yǒu rú hé yuè qì , xiāng hé fāng fēn yūn 。
kuáng fēng chuī zhōng jué , liǎng chǔ chéng gū yún 。
fēng huí zhōng yǒu shí , yún hé qǐ wú yīn ?
nǔ lì gè zì ài , qióng tōng wǒ ěr shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.