Traditional

寄振上人無礙寺所居

戀親時見在人群,多在東山就白雲。
獨坐焚香誦經處,深山古寺雪紛紛。

Simplified

寄振上人无碍寺所居

恋亲时见在人群,多在东山就白云。
独坐焚香诵经处,深山古寺雪纷纷。

Pronunciation

jì zhèn shàng rén wú ài sì suǒ jū

liàn qīn shí jiàn zài rén qún , duō zài dōng shān jiù bái yún 。
dú zuò fén xiāng sòng jīng chǔ , shēn shān gǔ sì xuě fēn fēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.