Traditional

寄方瞳胡先生

形槁神彌王,心虛腦自凝。
平生一酒榼,萬裏兩行縢。
安枕存玄牝,齋居養絳陵。
他年喬嶽下,正晝看飛騰。

Simplified

寄方瞳胡先生

形槁神弥王,心虚脑自凝。
平生一酒榼,万里两行縢。
安枕存玄牝,斋居养绛陵。
他年乔岳下,正昼看飞腾。

Pronunciation

jì fāng tóng hú xiān shēng

xíng gǎo shén mí wáng , xīn xū nǎo zì níng 。
píng shēng yī jiǔ kē , wàn lǐ liǎng xíng téng 。
ān zhěn cún xuán pìn , zhāi jū yǎng jiàng líng 。
tā nián qiáo yuè xià , zhèng zhòu kàn fēi téng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.