Traditional

寄權器

露濕青蕪時欲晚,水流黃葉意無窮。
節近重陽念歸否,眼前籬菊帶秋風。

Simplified

寄权器

露湿青芜时欲晚,水流黄叶意无穷。
节近重阳念归否,眼前篱菊带秋风。

Pronunciation

jì quán qì

lù shī qīng wú shí yù wǎn , shuǐ liú huáng yè yì wú qióng 。
jié jìn zhòng yáng niàn guī fǒu , yǎn qián lí jú dài qiū fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.