Traditional

寄李侍禦

舊國人未歸,芳洲草還碧。
年年湖上亭,悵望江南客。
驄馬入關西,白雲獨何適。
相思煙水外,唯有心不隔。

Simplified

寄李侍御

旧国人未归,芳洲草还碧。
年年湖上亭,怅望江南客。
骢马入关西,白云独何适。
相思烟水外,唯有心不隔。

Pronunciation

jì lǐ shì yù

jiù guó rén wèi guī , fāng zhōu cǎo huán bì 。
nián nián hú shàng tíng , chàng wàng jiāng nán kè 。
cōng mǎ rù guān xī , bái yún dú hé shì 。
xiāng sī yān shuǐ wài , wéi yǒu xīn bù gé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.