Traditional

寄李十一建

外事牽我形,外物誘我情。
李君別來久,褊吝從中生。
憶昨訪君時,立馬扣柴荊。
有時君未起,稚子喜先迎。
連步笑出門,衣翻冠或傾。
掃階苔文綠,拂榻藤陰清。
家醞及春熟,園葵乘露烹。
看山東亭坐,待月南原行。
門靜唯鳥語,坊遠少鼓聲。
相對盡日言,不及利與名。
分手來幾時,明月三四盈。
別時殘花落,及此新蟬鳴。
芳歲忽已晚,離抱悵未平。
豈不思命駕,吏職坐相縈。
前時君有期,訪我來山城。
心賞久雲阻,言約無自輕。
相去幸非遠,走馬一日程。

Simplified

寄李十一建

外事牵我形,外物诱我情。
李君别来久,褊吝从中生。
忆昨访君时,立马扣柴荆。
有时君未起,稚子喜先迎。
连步笑出门,衣翻冠或倾。
扫阶苔文绿,拂榻藤阴清。
家酝及春熟,园葵乘露烹。
看山东亭坐,待月南原行。
门静唯鸟语,坊远少鼓声。
相对尽日言,不及利与名。
分手来几时,明月三四盈。
别时残花落,及此新蝉鸣。
芳岁忽已晚,离抱怅未平。
岂不思命驾,吏职坐相萦。
前时君有期,访我来山城。
心赏久云阻,言约无自轻。
相去幸非远,走马一日程。

Pronunciation

jì lǐ shí yī jiàn

wài shì qiān wǒ xíng , wài wù yòu wǒ qíng 。
lǐ jūn bié lái jiǔ , biǎn lìn cóng zhōng shēng 。
yì zuó fǎng jūn shí , lì mǎ kòu chái jīng 。
yǒu shí jūn wèi qǐ , zhì zǐ xǐ xiān yíng 。
lián bù xiào chū mén , yī fān guān huò qīng 。
sǎo jiē tái wén lǜ , fú tà téng yīn qīng 。
jiā yùn jí chūn shú , yuán kuí chéng lù pēng 。
kàn shān dōng tíng zuò , dài yuè nán yuán xíng 。
mén jìng wéi niǎo yǔ , fāng yuǎn shǎo gǔ shēng 。
xiāng duì jìn rì yán , bù jí lì yǔ míng 。
fēn shǒu lái jī shí , míng yuè sān sì yíng 。
bié shí cán huā luò , jí cǐ xīn chán míng 。
fāng suì hū yǐ wǎn , lí bào chàng wèi píng 。
qǐ bù sī mìng jià , lì zhí zuò xiāng yíng 。
qián shí jūn yǒu qī , fǎng wǒ lái shān chéng 。
xīn shǎng jiǔ yún zǔ , yán yuē wú zì qīng 。
xiāng qù xìng fēi yuǎn , zǒu mǎ yī rì chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.