Traditional

寄李袁州桑落酒

色比瓊漿猶嫩,香同甘露仍春。
十千提攜一鬥,遠送瀟湘故人。

Simplified

寄李袁州桑落酒

色比琼浆犹嫩,香同甘露仍春。
十千提携一斗,远送潇湘故人。

Pronounciation

jì lǐ yuán zhōu sāng luò jiǔ

sè bǐ qióng jiāng yóu nèn , xiāng tóng gān lù réng chūn 。
shí qiān tí xié yī dǒu , yuǎn sòng xiāo xiāng gù rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.