Traditional

寄楊六侍郎 時楊初授戶部,予不赴同州。

西戶最榮君好去,左馮雖穩我慵來。
秋風一箸鱸魚鲙,張翰搖頭喚不回。

Simplified

寄杨六侍郎 时杨初授户部,予不赴同州。

西户最荣君好去,左冯虽稳我慵来。
秋风一箸鲈鱼鲙,张翰摇头唤不回。

Pronunciation

jì yáng liù shì láng shí yáng chū shòu hù bù , yú bù fù tóng zhōu 。

xī hù zuì róng jūn hǎo qù , zuǒ féng suī wěn wǒ yōng lái 。
qiū fēng yī zhù lú yú kuài , zhāng hàn yáo tóu huàn bù huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.