Traditional

寄江東李判官

遠懷不可道,歷稔倦離憂。
洛下聞新雁,江南想暮秋。
澄清佐八使,綱紀案諸侯。
地識吳平久,才當晉用求。
時賢幾殂謝,摛藻繼風流。
更有西陵作,還成北固遊。
歸途限尺牘,王事在扁舟。
山色臨湖盡,猿聲入夢愁。

Simplified

寄江东李判官

远怀不可道,历稔倦离忧。
洛下闻新雁,江南想暮秋。
澄清佐八使,纲纪案诸侯。
地识吴平久,才当晋用求。
时贤几殂谢,摛藻继风流。
更有西陵作,还成北固游。
归途限尺牍,王事在扁舟。
山色临湖尽,猿声入梦愁。

Pronunciation

jì jiāng dōng lǐ pàn guān

yuǎn huái bù kě dào , lì rěn juàn lí yōu 。
luò xià wén xīn yàn , jiāng nán xiǎng mù qiū 。
chéng qīng zuǒ bā shǐ , gāng jì àn zhū hóu 。
dì shí wú píng jiǔ , cái dāng jìn yòng qiú 。
shí xián jī cú xiè , chī zǎo jì fēng liú 。
gēng yǒu xī líng zuò , huán chéng běi gù yóu 。
guī tú xiàn chǐ dú , wáng shì zài biǎn zhōu 。
shān sè lín hú jìn , yuán shēng rù mèng chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.