Traditional

寄江南鶴林寺石冰上人

山川重復出,心地暗相逢。
忽憶秋江月,如聞古寺鐘。
湖平南北岸,雲抱兩三峰。
定力超香象,真言攝毒龍。
風中何處鶴,石上幾年松。
為報煙霞道,人間共不容。

Simplified

寄江南鹤林寺石冰上人

山川重复出,心地暗相逢。
忽忆秋江月,如闻古寺钟。
湖平南北岸,云抱两三峰。
定力超香象,真言摄毒龙。
风中何处鹤,石上几年松。
为报烟霞道,人间共不容。

Pronunciation

jì jiāng nán hè lín sì shí bīng shàng rén

shān chuān zhòng fù chū , xīn dì àn xiāng féng 。
hū yì qiū jiāng yuè , rú wén gǔ sì zhōng 。
hú píng nán běi àn , yún bào liǎng sān fēng 。
dìng lì chāo xiāng xiàng , zhēn yán shè dú lóng 。
fēng zhōng hé chǔ hè , shí shàng jī nián sōng 。
wéi bào yān xiá dào , rén jiān gòng bù róng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.