Traditional

寄湘靈

淚眼淩寒凍不流,每經高處即回頭。
遙知別後西樓上,應憑欄幹獨自愁。

Simplified

寄湘灵

泪眼凌寒冻不流,每经高处即回头。
遥知别后西楼上,应凭栏干独自愁。

Pronunciation

jì xiāng líng

lèi yǎn líng hán dòng bù liú , měi jīng gāo chǔ jí huí tóu 。
yáo zhī bié hòu xī lóu shàng , yīng píng lán gān dú zì chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.