Traditional

寄潮州楊繼之

相府潮陽俱夢中,夢中何者是窮通?
他時事過方應悟,不獨榮空辱亦空。

Simplified

寄潮州杨继之

相府潮阳俱梦中,梦中何者是穷通?
他时事过方应悟,不独荣空辱亦空。

Pronunciation

jì cháo zhōu yáng jì zhī

xiāng fǔ cháo yáng jù mèng zhōng , mèng zhōng hé zhě shì qióng tōng ?
tā shí shì guò fāng yīng wù , bù dú róng kōng rǔ yì kōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.