Traditional

寄靈一上人初還雲門(一作皇甫曾詩)

寒霜白雲裏,法侶自相攜。
竹徑通城下,松風隔水西。
方同沃洲去,不作武陵迷。
仿佛知心處,高峰是會稽。

Simplified

寄灵一上人初还云门(一作皇甫曾诗)

寒霜白云里,法侣自相携。
竹径通城下,松风隔水西。
方同沃洲去,不作武陵迷。
仿佛知心处,高峰是会稽。

Pronunciation

jì líng yī shàng rén chū huán yún mén ( yī zuò huáng fǔ zēng shī )

hán shuāng bái yún lǐ , fǎ lǚ zì xiāng xié 。
zhú jìng tōng chéng xià , sōng fēng gé shuǐ xī 。
fāng tóng wò zhōu qù , bù zuò wǔ líng mí 。
fǎng fó zhī xīn chǔ , gāo fēng shì huì jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.