Traditional

寄靈一上人(一作皇甫冉詩,一作郎士元詩)

高僧本姓竺,開士舊名林。
一去春山裏,千峰不可尋。
新年芳草遍,終日白雲深。
欲徇微官去,懸知訝此心。

Simplified

寄灵一上人(一作皇甫冉诗,一作郎士元诗)

高僧本姓竺,开士旧名林。
一去春山里,千峰不可寻。
新年芳草遍,终日白云深。
欲徇微官去,悬知讶此心。

Pronunciation

jì líng yī shàng rén ( yī zuò huáng fǔ rǎn shī , yī zuò láng shì yuán shī )

gāo sēng běn xìng zhú , kāi shì jiù míng lín 。
yī qù chūn shān lǐ , qiān fēng bù kě xún 。
xīn nián fāng cǎo biàn , zhōng rì bái yún shēn 。
yù xùn wēi guān qù , xuán zhī yà cǐ xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.