Traditional

寄王質夫

憶始識君時,愛君世緣薄。
我亦吏王畿,不為名利著。
春尋仙遊洞,秋上雲居閣。
樓觀水潺潺,龍潭花漠漠。
吟詩石上坐,引酒泉邊酌。
因話出處心,心期老巖壑。
忽從風雨別,遂被簪纓縛。
君作出山雲,我為入籠鶴。
籠深鶴殘悴,山遠雲飄泊。
去處雖不同,同負平生約。
今來各何在?
老去隨所托。
我守巴南城,君佐征西幕。
年顏漸衰颯,生計仍蕭索。
方含去國愁,且羨從軍樂。
舊遊疑是夢,往事思如昨。
相憶春又深,故山花正落。

Simplified

寄王质夫

忆始识君时,爱君世缘薄。
我亦吏王畿,不为名利著。
春寻仙游洞,秋上云居阁。
楼观水潺潺,龙潭花漠漠。
吟诗石上坐,引酒泉边酌。
因话出处心,心期老岩壑。
忽从风雨别,遂被簪缨缚。
君作出山云,我为入笼鹤。
笼深鹤残悴,山远云飘泊。
去处虽不同,同负平生约。
今来各何在?
老去随所托。
我守巴南城,君佐征西幕。
年颜渐衰飒,生计仍萧索。
方含去国愁,且羡从军乐。
旧游疑是梦,往事思如昨。
相忆春又深,故山花正落。

Pronunciation

jì wáng zhì fū

yì shǐ shí jūn shí , ài jūn shì yuán báo 。
wǒ yì lì wáng jī , bù wéi míng lì zhù 。
chūn xún xiān yóu dòng , qiū shàng yún jū gé 。
lóu guān shuǐ chán chán , lóng tán huā mò mò 。
yín shī shí shàng zuò , yǐn jiǔ quán biān zhuó 。
yīn huà chū chǔ xīn , xīn qī lǎo yán hè 。
hū cóng fēng yǔ bié , suì bèi zān yīng fù 。
jūn zuò chū shān yún , wǒ wéi rù lóng hè 。
lóng shēn hè cán cuì , shān yuǎn yún piāo bó 。
qù chǔ suī bù tóng , tóng fù píng shēng yuē 。
jīn lái gè hé zài ?
lǎo qù suí suǒ tuō 。
wǒ shǒu bā nán chéng , jūn zuǒ zhēng xī mù 。
nián yán jiàn shuāi sà , shēng jì réng xiāo suǒ 。
fāng hán qù guó chóu , qiě xiàn cóng jūn lè 。
jiù yóu yí shì mèng , wǎng shì sī rú zuó 。
xiāng yì chūn yòu shēn , gù shān huā zhèng luò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.