Traditional

寄生衣與微之,因題封上

淺色縠衫輕似霧,紡花紗袴薄於雲。
莫嫌輕薄但知著,猶恐通州熱殺君。

Simplified

寄生衣与微之,因题封上

浅色縠衫轻似雾,纺花纱袴薄于云。
莫嫌轻薄但知著,犹恐通州热杀君。

Pronunciation

jì shēng yī yǔ wēi zhī , yīn tí fēng shàng

qiǎn sè hú shān qīng sì wù , fǎng huā shā kù báo yú yún 。
mò xián qīng báo dàn zhī zhù , yóu kǒng tōng zhōu rè shā jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.