Traditional

寄皇甫七

孟夏愛吾廬,陶潛語不虛。
花樽飄落酒,風案展開書。
鄰女偷新果,家僮漉小魚。
不知皇甫七,池上興何如?

Simplified

寄皇甫七

孟夏爱吾庐,陶潜语不虚。
花樽飘落酒,风案展开书。
邻女偷新果,家僮漉小鱼。
不知皇甫七,池上兴何如?

Pronunciation

jì huáng fǔ qī

mèng xià ài wú lú , táo qián yǔ bù xū 。
huā zūn piāo luò jiǔ , fēng àn zhǎn kāi shū 。
lín nǚ tōu xīn guǒ , jiā tóng lù xiǎo yú 。
bù zhī huáng fǔ qī , chí shàng xīng hé rú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.