Traditional

寄秘書包監

一別長安路幾千,遙知舊日主人憐。
賈生隻是三年謫,獨自無才已四年。

Simplified

寄秘书包监

一别长安路几千,遥知旧日主人怜。
贾生只是三年谪,独自无才已四年。

Pronunciation

jì mì shū bāo jiān

yī bié cháng ān lù jī qiān , yáo zhī jiù rì zhǔ rén lián 。
jiǎ shēng zhī shì sān nián zhé , dú zì wú cái yǐ sì nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.