Traditional

寄絕句

平生相見即眉開,靜念無如李與崔。
各是天涯為刺史,緣何不覓九江來?

Simplified

寄绝句

平生相见即眉开,静念无如李与崔。
各是天涯为刺史,缘何不觅九江来?

Pronunciation

jì jué jù

píng shēng xiāng jiàn jí méi kāi , jìng niàn wú rú lǐ yǔ cuī 。
gè shì tiān yá wéi cì shǐ , yuán hé bù mì jiǔ jiāng lái ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.