Traditional

寄胡餅與楊萬州

胡麻餅樣學京都,面脆油香新出爐。
寄予饑讒楊大使,嘗看得似輔興無?

Simplified

寄胡饼与杨万州

胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。
寄予饥谗杨大使,尝看得似辅兴无?

Pronunciation

jì hú bǐng yǔ yáng wàn zhōu

hú má bǐng yàng xué jīng dū , miàn cuì yóu xiāng xīn chū lú 。
jì yú jī chán yáng dà shǐ , cháng kàn dé sì fǔ xīng wú ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.