Traditional

寄蘄州簟與元九因題六韻 時元九鰥居。

笛竹出蘄春,霜刀劈翠筠。
織成雙鎖簟,寄與獨眠人。
卷作筒中信,舒為席上珍。
滑如鋪薤葉,冷似臥龍鱗。
清潤宜乘露,鮮華不受塵。
通州炎瘴地,此物最關身。

Simplified

寄蕲州簟与元九因题六韵 时元九鳏居。

笛竹出蕲春,霜刀劈翠筠。
织成双锁簟,寄与独眠人。
卷作筒中信,舒为席上珍。
滑如铺薤叶,冷似卧龙鳞。
清润宜乘露,鲜华不受尘。
通州炎瘴地,此物最关身。

Pronunciation

jì qí zhōu diàn yǔ yuán jiǔ yīn tí liù yùn shí yuán jiǔ guān jū 。

dí zhú chū qí chūn , shuāng dāo pī cuì yún 。
zhī chéng shuāng suǒ diàn , jì yǔ dú mián rén 。
juàn zuò tǒng zhōng xìn , shū wéi xí shàng zhēn 。
huá rú pū xiè yè , lěng sì wò lóng lín 。
qīng rùn yí chéng lù , xiān huá bù shòu chén 。
tōng zhōu yán zhàng dì , cǐ wù zuì guān shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.