Traditional

寄行簡

郁郁眉多斂,默默口寡言。
豈是願如此,舉目誰與歡。
去春爾西征,從事巴蜀間。
今春我南謫,抱疾江海壖。
相去六千裏,地絕天邈然。
十書九不達,何以開憂顏。
渴人多夢飲,饑人多夢餐。
春來夢何處?
合眼到東川。

Simplified

寄行简

郁郁眉多敛,默默口寡言。
岂是愿如此,举目谁与欢。
去春尔西征,从事巴蜀间。
今春我南谪,抱疾江海壖。
相去六千里,地绝天邈然。
十书九不达,何以开忧颜。
渴人多梦饮,饥人多梦餐。
春来梦何处?
合眼到东川。

Pronunciation

jì xíng jiǎn

yù yù méi duō liǎn , mò mò kǒu guǎ yán 。
qǐ shì yuàn rú cǐ , jǔ mù shuí yǔ huān 。
qù chūn ěr xī zhēng , cóng shì bā shǔ jiān 。
jīn chūn wǒ nán zhé , bào jí jiāng hǎi ruán 。
xiāng qù liù qiān lǐ , dì jué tiān miǎo rán 。
shí shū jiǔ bù dá , hé yǐ kāi yōu yán 。
kě rén duō mèng yǐn , jī rén duō mèng cān 。
chūn lái mèng hé chǔ ?
hé yǎn dào dōng chuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.