Traditional

寄許八

萬類春皆樂,徂顏獨不怡。
年來人更老,花發意先衰。
乳鵲穿壇畫,巢蜂觸網絲。
平生美容色,宿昔影中疑。
遠道何由夢,同心在者誰。
西風欲誰語,憫默遂無詞。

Simplified

寄许八

万类春皆乐,徂颜独不怡。
年来人更老,花发意先衰。
乳鹊穿坛画,巢蜂触网丝。
平生美容色,宿昔影中疑。
远道何由梦,同心在者谁。
西风欲谁语,悯默遂无词。

Pronunciation

jì xǔ bā

wàn lèi chūn jiē lè , cú yán dú bù yí 。
nián lái rén gēng lǎo , huā fā yì xiān shuāi 。
rǔ què chuān tán huà , cháo fēng chù wǎng sī 。
píng shēng měi róng sè , sù xī yǐng zhōng yí 。
yuǎn dào hé yóu mèng , tóng xīn zài zhě shuí 。
xī fēng yù shuí yǔ , mǐn mò suì wú cí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.