Traditional

寄鄭二侍禦歸新鄭無礙寺所居

何事休官早,歸來作鄭人。
雲山隨伴侶,伏臘見鄉親。
南畝無三徑,東林寄一身。
誰當便靜者,莫使甑生塵。

Simplified

寄郑二侍御归新郑无碍寺所居

何事休官早,归来作郑人。
云山随伴侣,伏腊见乡亲。
南亩无三径,东林寄一身。
谁当便静者,莫使甑生尘。

Pronunciation

jì zhèng èr shì yù guī xīn zhèng wú ài sì suǒ jū

hé shì xiū guān zǎo , guī lái zuò zhèng rén 。
yún shān suí bàn lǚ , fú xī jiàn xiāng qīn 。
nán mǔ wú sān jìng , dōng lín jì yī shēn 。
shuí dāng biàn jìng zhě , mò shǐ zèng shēng chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.