Traditional

寄陸補闕 前年同等科。

忽憶前年科第後,此時雞鶴暫同群。
秋風惆悵須吹散,雞在中庭鶴在雲。

Simplified

寄陆补阙 前年同等科。

忽忆前年科第后,此时鸡鹤暂同群。
秋风惆怅须吹散,鸡在中庭鹤在云。

Pronunciation

jì lù bǔ què qián nián tóng děng kē 。

hū yì qián nián kē dì hòu , cǐ shí jī hè zàn tóng qún 。
qiū fēng chóu chàng xū chuī sàn , jī zài zhōng tíng hè zài yún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.