Traditional

寄韜光禪師

一山門作兩山門,兩寺原從一寺分。
東澗水流西澗水,南山雲起北山雲。
前臺花發後臺見,上界鐘聲下界聞。
遙想吾師行道處,天香桂子落紛紛。

Simplified

寄韬光禅师

一山门作两山门,两寺原从一寺分。
东涧水流西涧水,南山云起北山云。
前台花发后台见,上界钟声下界闻。
遥想吾师行道处,天香桂子落纷纷。

Pronunciation

jì tāo guāng chán shī

yī shān mén zuò liǎng shān mén , liǎng sì yuán cóng yī sì fēn 。
dōng jiàn shuǐ liú xī jiàn shuǐ , nán shān yún qǐ běi shān yún 。
qián tái huā fā hòu tái jiàn , shàng jiè zhōng shēng xià jiè wén 。
yáo xiǎng wú shī xíng dào chǔ , tiān xiāng guì zǐ luò fēn fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.