Traditional

寄題上強山精舍寺

慣遊山水住南州,行盡天臺及虎丘。
惟有上強精舍寺,最堪遊處未曾遊。

Simplified

寄题上强山精舍寺

惯游山水住南州,行尽天台及虎丘。
惟有上强精舍寺,最堪游处未曾游。

Pronunciation

jì tí shàng qiáng shān jīng shè sì

guàn yóu shān shuǐ zhù nán zhōu , xíng jìn tiān tái jí hǔ qiū 。
wéi yǒu shàng qiáng jīng shè sì , zuì kān yóu chǔ wèi zēng yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.