Traditional

寄題方伯謨遠庵

方侯胸中負經濟,議論源源有根柢;借令不用老山林,尚欲著書垂萬世。
百年苦短萬世長,榮利一時真聚蚋。
渠曹定自別肺肝,今夕不為明旦計。

Simplified

寄题方伯谟远庵

方侯胸中负经济,议论源源有根柢;借令不用老山林,尚欲著书垂万世。
百年苦短万世长,荣利一时真聚蚋。
渠曹定自别肺肝,今夕不为明旦计。

Pronunciation

jì tí fāng bó mó yuǎn ān

fāng hóu xiōng zhōng fù jīng jì , yì lùn yuán yuán yǒu gēn dǐ û jiè líng bù yòng lǎo shān lín , shàng yù zhù shū chuí wàn shì 。
bǎi nián kǔ duǎn wàn shì cháng , róng lì yī shí zhēn jù ruì 。
qú cáo dìng zì bié fèi gān , jīn xī bù wéi míng dàn jì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.