Traditional

寄題朱元晦武夷精舍

山如嵩少三十六,水似邛郲九折途。
我老正須閑處著,白雲一半肯分無?

Simplified

寄题朱元晦武夷精舍

山如嵩少三十六,水似邛郲九折途。
我老正须闲处著,白云一半肯分无?

Pronunciation

jì tí zhū yuán huì wǔ yí jīng shè

shān rú sōng shǎo sān shí liù , shuǐ sì qióng lái jiǔ zhē tú 。
wǒ lǎo zhèng xū xián chǔ zhù , bái yún yī bàn kěn fēn wú ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.