Traditional

寄題求誌堂

古人不輕出,出則堯舜其君民;古人不輕隱,隱則坐使風俗淳。
孰知後世乃不然,唐虞日遠如飛煙,異端欲出六籍上,裔夷直居中夏先。
窮居求誌達行道,儻不塞責真負天。
士固不可茍富貴,顧亦豈可徒貧賤;如其一念有媿心,寧不終身戴慚面!
老夫少年鐵鑄硯,欲窺聖門終未見。
祝君勿恃來日長,八九十年如掣電。

Simplified

寄题求志堂

古人不轻出,出则尧舜其君民;古人不轻隐,隐则坐使风俗淳。
孰知後世乃不然,唐虞日远如飞烟,异端欲出六籍上,裔夷直居中夏先。
穷居求志达行道,傥不塞责真负天。
士固不可苟富贵,顾亦岂可徒贫贱;如其一念有媿心,宁不终身戴惭面!
老夫少年铁铸砚,欲窥圣门终未见。
祝君勿恃来日长,八九十年如掣电。

Pronunciation

jì tí qiú zhì táng

gǔ rén bù qīng chū , chū zé yáo shùn qí jūn mín û gǔ rén bù qīng yǐn , yǐn zé zuò shǐ fēng sú chún 。
shú zhī hòu shì nǎi bù rán , táng yú rì yuǎn rú fēi yān , yì duān yù chū liù jí shàng , yì yí zhí jū zhōng xià xiān 。
qióng jū qiú zhì dá xíng dào , tǎng bù sāi zé zhēn fù tiān 。
shì gù bù kě gǒu fù guì , gù yì qǐ kě tú pín jiàn û rú qí yī niàn yǒu kuì xīn , níng bù zhōng shēn dài cán miàn !
lǎo fū shǎo nián tiě zhù yàn , yù kuī shèng mén zhōng wèi jiàn 。
zhù jūn wù shì lái rì cháng , bā jiǔ shí nián rú chè diàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.