Traditional

寄題胡基仲故居

憶昔公來一束書,蕭然不復畜僮奴。
浮雲每嘆成蒼狗,空谷誰能縶白駒?
才氣沙麈埋巨闕,文章林壑吼於菟。
旅墳三尺雲門寺,又見離離長綠蕪。

Simplified

寄题胡基仲故居

忆昔公来一束书,萧然不复畜僮奴。
浮云每叹成苍狗,空谷谁能絷白驹?
才气沙麈埋巨阙,文章林壑吼於菟。
旅坟三尺云门寺,又见离离长绿芜。

Pronunciation

jì tí hú jī zhòng gù jū

yì xī gōng lái yī shù shū , xiāo rán bù fù xù tóng nú 。
fú yún měi tàn chéng cāng gǒu , kōng gǔ shuí néng zhí bái jū ?
cái qì shā zhǔ mái jù què , wén zhāng lín hè hǒu yū tù 。
lǚ fén sān chǐ yún mén sì , yòu jiàn lí lí cháng lǜ wú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.