Traditional

寄題龔立道昆山棲閑堂

我居山陰古大澤,出門尚恨風煙迮。
欲求曠快舒眼力,夢中去作棲閑客。
棲閑主人計不疏,萬卷讀盡家藏書。
平時不喜入城府,況肯自屈承明廬!
聽雞束帶誰不爾?
明時可仕君獨止。
不妨借地作園林,買山豈是巢由事?

Simplified

寄题龚立道昆山栖闲堂

我居山阴古大泽,出门尚恨风烟迮。
欲求旷快舒眼力,梦中去作栖闲客。
栖闲主人计不疏,万卷读尽家藏书。
平时不喜入城府,况肯自屈承明庐!
听鸡束带谁不尔?
明时可仕君独止。
不妨借地作园林,买山岂是巢由事?

Pronunciation

jì tí gōng lì dào kūn shān qī xián táng

wǒ jū shān yīn gǔ dà zé , chū mén shàng hèn fēng yān zé 。
yù qiú kuàng kuài shū yǎn lì , mèng zhōng qù zuò qī xián kè 。
qī xián zhǔ rén jì bù shū , wàn juàn dú jìn jiā cáng shū 。
píng shí bù xǐ rù chéng fǔ , kuàng kěn zì qū chéng míng lú !
tīng jī shù dài shuí bù ěr ?
míng shí kě shì jūn dú zhǐ 。
bù fáng jiè dì zuò yuán lín , mǎi shān qǐ shì cháo yóu shì ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.