Traditional

寄黃龍升老

讀書萬卷裂儒衣,黃金可成棄不為。
快哉天馬不可羈,開口便呼臨濟兒。
諸方蹴蹋莫支持,吾州一老偶得之。
閉門夜付僧伽黎,明日聲價羽檄馳。
弟子不必不如師,黃龍所立尤瑰奇。
空山鬼火號狐貍,築屋千礎食萬緇。
癡人不解公遊嬉,嫉怒欲碎門前碑。
世衰道喪士自欺,山林亦復踐駭機。
長謠寄公公試思,吾輩救此當何施?

Simplified

寄黄龙升老

读书万卷裂儒衣,黄金可成弃不为。
快哉天马不可羁,开口便呼临济儿。
诸方蹴蹋莫支持,吾州一老偶得之。
闭门夜付僧伽黎,明日声价羽檄驰。
弟子不必不如师,黄龙所立尤瑰奇。
空山鬼火号狐狸,筑屋千础食万缁。
痴人不解公游嬉,嫉怒欲碎门前碑。
世衰道丧士自欺,山林亦复践骇机。
长谣寄公公试思,吾辈救此当何施?

Pronunciation

jì huáng lóng shēng lǎo

dú shū wàn juàn liè rú yī , huáng jīn kě chéng qì bù wéi 。
kuài zāi tiān mǎ bù kě jī , kāi kǒu biàn hū lín jì ér 。
zhū fāng cù tà mò zhī chí , wú zhōu yī lǎo ǒu dé zhī 。
bì mén yè fù sēng qié lí , míng rì shēng jià yǔ xí chí 。
dì zǐ bù bì bù rú shī , huáng lóng suǒ lì yóu guī qí 。
kōng shān guǐ huǒ hào hú lí , zhù wū qiān chǔ shí wàn zī 。
chī rén bù jiě gōng yóu xī , jī nù yù suì mén qián bēi 。
shì shuāi dào sāng shì zì qī , shān lín yì fù jiàn hài jī 。
cháng yáo jì gōng gōng shì sī , wú bèi jiù cǐ dāng hé shī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.