Traditional

寒園即目詩

寒園星散居。
搖落小村墟。
遊仙半壁畫。
隱士一床書。
子月泉心動。
陽爻地氣舒。
雪花深數尺。
冰床厚尺余。
蒼鷹斜望雉。
白鷺下看魚。
更想東都外。
羣公別二疎。

Simplified

寒园即目诗

寒园星散居。
摇落小村墟。
游仙半壁画。
隐士一床书。
子月泉心动。
阳爻地气舒。
雪花深数尺。
冰床厚尺余。
苍鹰斜望雉。
白鹭下看鱼。
更想东都外。
羣公别二疎。

Pronunciation

hán yuán jí mù shī

hán yuán xīng sàn jū , yáo luò xiǎo cūn xū , yóu xiān bàn bì huà , yǐn shì yī chuáng shū , zǐ yuè quán xīn dòng , yáng yáo dì qì shū , xuě huā shēn shù chǐ , bīng chuáng hòu chǐ yú , cāng yīng xié wàng zhì , bái lù xià kàn yú , gēng xiǎng dōng dū wài , qún gōng bié èr shū ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.