Traditional

寒食臥病

病逢佳節長嘆息,春雨蒙蒙榆柳色。
羸坐全非舊日容,扶行半是他人力。
喧喧裏巷踏青歸,笑閉柴門度寒食。

Simplified

寒食卧病

病逢佳节长叹息,春雨蒙蒙榆柳色。
羸坐全非旧日容,扶行半是他人力。
喧喧里巷踏青归,笑闭柴门度寒食。

Pronunciation

hán shí wò bìng

bìng féng jiā jié cháng tàn xī , chūn yǔ mēng mēng yú liǔ sè 。
léi zuò quán fēi jiù rì róng , fú xíng bàn shì tā rén lì 。
xuān xuān lǐ xiàng tà qīng guī , xiào bì chái mén dù hán shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.