Traditional

寒食月夜

風香露重梨花濕,草舍無燈愁未入。
南鄰北裏歌吹時,獨倚柴門月中立。

Simplified

寒食月夜

风香露重梨花湿,草舍无灯愁未入。
南邻北里歌吹时,独倚柴门月中立。

Pronunciation

hán shí yuè yè

fēng xiāng lù zhòng lí huā shī , cǎo shè wú dēng chóu wèi rù 。
nán lín běi lǐ gē chuī shí , dú yǐ chái mén yuè zhōng lì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.