Traditional

寓興

薄宦仍多病,從知竟遠遊。
談諧叨客禮,休浣接冥搜。
樹好頻移榻,雲奇不下樓。
豈關無景物,自是有鄉愁。

Simplified

寓兴

薄宦仍多病,从知竟远游。
谈谐叨客礼,休浣接冥搜。
树好频移榻,云奇不下楼。
岂关无景物,自是有乡愁。

Pronunciation

yù xīng

báo huàn réng duō bìng , cóng zhī jìng yuǎn yóu 。
tán xié tāo kè lǐ , xiū huàn jiē míng sōu 。
shù hǎo pín yí tà , yún qí bù xià lóu 。
qǐ guān wú jǐng wù , zì shì yǒu xiāng chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.