Traditional

寓嘆

裘薄便冬暖,簞空畏午饑。
臨成乞米帖,看入借車詩。
學古心猶壯,憂時語自悲。
公卿闕自重,社稷欲誰期?

Simplified

寓叹

裘薄便冬暖,箪空畏午饥。
临成乞米帖,看入借车诗。
学古心犹壮,忧时语自悲。
公卿阙自重,社稷欲谁期?

Pronunciation

yù tàn

qiú báo biàn dōng nuǎn , dān kōng wèi wǔ jī 。
lín chéng qǐ mǐ tiè , kàn rù jiè chē shī 。
xué gǔ xīn yóu zhuàng , yōu shí yǔ zì bēi 。
gōng qīng què zì zhòng , shè jì yù shuí qī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.