Traditional

寓天慶觀有林使君年八十七方燒丹雲一桼米大

世路崎嶇久已忘,道腴禪悅度年光。
故攜開士降龍缽,來寄高人夢蝶床。
隻道燒金有劉向,不知賣藥是韓康。
日長坐覺非塵世,庭檜花開蜂蜜香。

Simplified

寓天庆观有林使君年八十七方烧丹云一桼米大

世路崎岖久已忘,道腴禅悦度年光。
故携开士降龙钵,来寄高人梦蝶床。
只道烧金有刘向,不知卖药是韩康。
日长坐觉非尘世,庭桧花开蜂蜜香。

Pronunciation

yù tiān qìng guān yǒu lín shǐ jūn nián bā shí qī fāng shāo dān yún yī qī mǐ dà

shì lù qí qū jiǔ yǐ wàng , dào yú chán yuè dù nián guāng 。
gù xié kāi shì jiàng lóng bō , lái jì gāo rén mèng dié chuáng 。
zhī dào shāo jīn yǒu liú xiàng , bù zhī mài yào shì hán kāng 。
rì cháng zuò jué fēi chén shì , tíng guì huā kāi fēng mì xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.