Traditional

寓目

園桂懸心碧,池蓮飫眼紅。
此生真遠客,幾別即衰翁。
小幌風煙入,高窗霧雨通。
新知他日好,錦瑟傍朱櫳。

Simplified

寓目

园桂悬心碧,池莲饫眼红。
此生真远客,几别即衰翁。
小幌风烟入,高窗雾雨通。
新知他日好,锦瑟傍朱栊。

Pronunciation

yù mù

yuán guì xuán xīn bì , chí lián yù yǎn hóng 。
cǐ shēng zhēn yuǎn kè , jī bié jí shuāi wēng 。
xiǎo huǎng fēng yān rù , gāo chuāng wù yǔ tōng 。
xīn zhī tā rì hǎo , jǐn sè bàng zhū lóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.