Traditional

對小潭寄遠上人

小潭澄見底,閑客坐開襟。
借問不流水,何如無念心?
彼惟清且淺,此乃寂而深。
是義誰能答,明朝問道林。

Simplified

对小潭寄远上人

小潭澄见底,闲客坐开襟。
借问不流水,何如无念心?
彼惟清且浅,此乃寂而深。
是义谁能答,明朝问道林。

Pronunciation

duì xiǎo tán jì yuǎn shàng rén

xiǎo tán chéng jiàn dǐ , xián kè zuò kāi jīn 。
jiè wèn bù liú shuǐ , hé rú wú niàn xīn ?
bǐ wéi qīng qiě qiǎn , cǐ nǎi jì ér shēn 。
shì yì shuí néng dá , míng zhāo wèn dào lín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.